Darmowa dostawa od  199zł
Produkt polski Placeholder PRODUKT POLSKI
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Poznaj regulamin sklepu internetowego dogsprofit.com

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Dog's Profit (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.dogsprofit.com.
 2. Właścicielem Sklepu jest Konrad Pokrzywka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nettle Konrad Pokrzywka z siedzibą przy ul. Barwinek 6/146, 25-150 Kielce, NIP: 6572787145, REGON: 260673074, telefon: +48 531 828 249, adres e-mail: contact@dogsprofit.com.
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Adresie pocztowym - należy przez to rozumieć imię i nazwisko, bądź nazwa instytucji, położenie w miejscowości ( w przypadku miejscowości podzielonej na ulicę: ulica, numer budynku, numer lokalu bądź mieszkania; w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: nazwa miejscowości, numer nieruchomości, kod pocztowy i miejscowość).
 2. Adresie reklamacyjnym - Nettle Konrad Pokrzywka, ul. Barwinek 6/146, 25-150 Kielce.
 3. Dane kontaktowe - Nettle Konrad Pokrzywka, ul. Barwinek 6/146, 25-150 Kielce, e-mail: contact@dogsprofit.com, telefon: +48 531 828 249.
 4. Cenie - należy przez to rozumieć wyrażoną jest w polskiej walucie (PLN) i zawiera podatek VAT (kwota brutto ). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prywatną lub jednostkę organizacyjną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym Dog's Profit niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Dog's Profit - należy przez to rozumieć Sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.dogsprofit.com, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca - należy przez to rozumieć Nettle Konrad Pokrzywka z siedzibą przy ul. Barwinek 6/146, 25-150 Kielce, NIP: 6572787145, REGON: 260673074, telefon: +48 531 828 249, adres e-mail: contact@dogsprofit.com. Właściciel Sklepu internetowego Dog's Profit dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 8. Stronach - należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Klienta.
 9. Danych osobowych - należy przez to rozumieć zestaw danych Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Dostawy - należy przez to rozumieć rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (firmy kurierskiej) i jej kosztu.
 11. Kosztach dostawy - należy przez to rozumieć opłaty za dostawę Towaru do Klienta określone w FAQ na podstronie każdego z produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 12. Towar - należy przez to rozumieć asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym Dog's Profit.
 13. Promocja - należy przez to rozumieć krótkoterminową obniżkę Ceny na wybrane przez Sprzedawcę Towary znajdujące się w Sklepie internetowym Dog's Profit.
 14. Koszyku - należy przez to rozumieć elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Dog's Profit, za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
 15. Płatności - należy przez to rozumieć czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
 16. Realizacji Zamówienia - należy przez to rozumieć czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 17. Zamówieniu - należy przez to rozumieć czynność prawną dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie której Klient wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 18. Umowa - należy przez to rozumieć Umowę sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 19. Dowodzie zakupu - należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
 20. Dystrybutor - Nettle Konrad Pokrzywka, ul. Barwinek 6/146, 25-150 Kielce, NIP: 6572787145.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • drogą e-mailową na adres podany na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez wiadomość prywatną wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook.
 2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje:

  • swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  • zamawiany towar,
  • adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 10. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 11. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 12. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty/ zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku Nettle Konrad Pokrzywka lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Jednakże Klient będzie o tym powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • Stripe.com włączając w to:

   • przelewy24,
   • płatności kartą kredytową.

  • PayPal dokonane na adres mailowy kpokrzywka@gmail.com,
  • Gotówką przy odbiorze. Ceny przesyłek określone są w FAQ, które znajduje się na podstronie produktu Shampoo i Fast Cleaner w Sklepie internetowym.

§5 WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy InPost.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z Regulaminem firmy InPost.
 3. W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: contact@dogsprofit.com wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.
 2. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Koszty Dostawy ponosi Sklep.
 4. Towar objęty promocją, bądź z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru Towaru o ile Towar nie nosi śladów użycia.
 2. Klient zwraca Towar do Sklepu internetowego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Klient odsyła Towar będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Towaru.
 5. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 2 lata.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3., a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania, niszczących zabrudzeń np.:

  • oleje,
  • farby,
  • rozpuszczalniki,
  • kwasy.

  Uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi np.:

  • ogień,
  • wilgoć,
  • zgniecenia,
  • rozerwania,
  • rozcięcia,
  • pogryzienie itp.

 5. Gwarancja jest ważna jedynie z Dowodem zakupu Towaru, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie Sprzedawcy.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność Towaru do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
 9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.
 10. Po weryfikacji wady w siedzibie Sprzedawcy Towar zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego Towaru zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Nettle Konrad Pokrzywka, z siedzibą przy ul. Barwinek 6/146, 25-150 Kielce.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie dogsprofit.com są przetwarzane w celach realizacji Umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Podanie Danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: contact@dogsprofit.com.

§10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym Dog's Profit, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.

§11 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.dogsprofit.com.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia Umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.
© 2023 All Rights Reserved. Dog's Profit